Privacy

Privacy & Cookies

JDJ Lease hanteert het onderstaande privacy en cookie statement met betrekking tot het gebruik van de website (www.jdjlease.nl) en de diensten van JDJ Lease.

Dit privacy statement is van toepassing op alle informatie die u van JDJ Lease ontvangt of aan JDJ Lease verstrekt. 

Welke persoonsgegevens gebruikt JDJ Lease

JDJ Lease gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens verwerkt, zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. JDJ Lease adviseert om regelmatig uw cookies te verwijderen.

Contactformulier

Als u op de website van JDJ Lease een contactformulier invult of een mail stuurt, worden de gegevens die u verstuurt zo lang als nodig is bewaard om uw verzoek of bericht zo volledig en correct als mogelijk te kunnen afhandelen.

Verstrekking aan derden

Uw (persoons) gegevens worden enkel met derden gedeeld voor het uitvoeren van de overeenkomst.

JDJ Lease heeft contact met autoleasemaatschappijen, kredietverstrekkers en autodealers. Deze derden worden verboden om de informatie te gebruiken voor eigen doelen. Indien derden via de website van JDJ Lease of via de social media kanalen van JDJ Lease uw gegevens verzamelen, leest u in het statement van deze derden hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Privacy statement van derden 

Ons privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die verbonden zijn met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom adviseren we u om het privacy statement van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Inbreuk op de beveiliging

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Wijzigingen

JDJ Lease brengt regelmatig aanpassingen aan in haar privacy statement. JDJ Lease behoudt het recht voor om het privacy statement aan te passen en adviseert om dit statement met enige regelmaat opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele veranderingen.

Uw rechten

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

 • Informatie
  Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzage
  Als u denkt dat JDJ Lease persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u vragen om inzage. JDJ Lease geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Rectificatie of gegevenswissing
  Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die JDJ Lease van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u JDJ Lease vragen uw gegevens te wissen. JDJ Lease zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. JDJ Lease zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.
 • Beperking en bezwaar
  U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en JDJ Lease te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal JDJ Lease uw verzoek honoreren. JDJ Lease zal haar besluit aan u melden. Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen.
 • Beveiliging
  JDJ Lease doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is en als JDJ Lease ze niet meer nodig heeft, worden ze gecontroleerd verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen.

Vragen en/of klachten

Op verzoek kan JDJ Lease uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen uit de databases. Als u meer wilt weten over uw rechten en de manier waarop JDJ Lease met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u schriftelijk of per e-mail een informatieverzoek indienen bij JDJ Lease. Dat geldt ook als u klachten heeft. JDJ Lease zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen een week.